پاکت

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار)

پاکت A4 دو لايه شفاف (پشت جيب دار)

کد محصول :SA 110 A
جزئیات
پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار)

پاکت F دو لايه شفاف (پشت جيب دار)

کد محصول :SA 110 B
جزئیات
پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا

پاکت دکمه دار پشت جيب دار با آج راگا

کد محصول :SA 110 GH
جزئیات
پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار)

پاکت نخ دار افقي مــات (عطف دار)

کد محصول :SA 112
جزئیات
پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک

پاکت A4 دکمه دار دو رنگ متاليک

کد محصول :SA 114
جزئیات
پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار

پاکت ضخيم دو دکمه مات عطف دار

کد محصول :SA 115
جزئیات
پاکت دکمه دار A4 مات

پاکت دکمه دار A4 مات

کد محصول :SA 116
جزئیات
پاکت B5 دکمه دار

پاکت B5 دکمه دار

کد محصول :SA 117
جزئیات
پاکت B5 زبانه دار

پاکت B5 زبانه دار

کد محصول :SA 117 Z
جزئیات
پاکت دکمه دار A4 شفاف

پاکت دکمه دار A4 شفاف

کد محصول :SA 118
جزئیات
پاکت دکمه دار مــات A5

پاکت دکمه دار مــات A5

کد محصول :SA 119 M
جزئیات
پاکت دکمه دار شفاف A5

پاکت دکمه دار شفاف A5

کد محصول :SA 119 T
جزئیات
پاکت ملخي شفاف

پاکت ملخي شفاف

کد محصول :SA 120
جزئیات
پاکت ملخي مــات

پاکت ملخي مــات

کد محصول :SA 121
جزئیات
پاکت ملخي (سايز 12.5*23)

پاکت ملخي (سايز 12.5*23)

کد محصول :SA 122
جزئیات
پاکت سايز کارت ملي

پاکت سايز کارت ملي

کد محصول :SA 123
جزئیات
پاکت دکمه دار دو رنگ (سايز A4-A5-B5)

پاکت دکمه دار دو رنگ (سايز A4-A5-B5)

کد محصول :SA 127 -SA 127 A5 - SA127 B5
جزئیات
پاکت A4دکمه دار دو رنگ با جاي کارت و خودکار

پاکت A4دکمه دار دو رنگ با جاي کارت و خودکار

کد محصول :SA 127K
جزئیات
پاکت A4 دو لايه شفاف

پاکت A4 دو لايه شفاف

کد محصول :SA 128
جزئیات
پاکت A3 دکمه دار مات

پاکت A3 دکمه دار مات

کد محصول :SA 128 A3
جزئیات
پاکت A4دکمه فلـزي

پاکت A4دکمه فلـزي

کد محصول :SA 133
جزئیات
پاکت A4دو لايه لبه دار (بدون دکمه)

پاکت A4دو لايه لبه دار (بدون دکمه)

کد محصول :SA 134
جزئیات
پاکت A4 مــات با جاي کارت و خودکار

پاکت A4 مــات با جاي کارت و خودکار

کد محصول :SA 135 M
جزئیات
پاکت A4 شفاف با جاي کارت و خودکار

پاکت A4 شفاف با جاي کارت و خودکار

کد محصول :SA 135 T
جزئیات
پاکت سفيد بي رنگ

پاکت سفيد بي رنگ

کد محصول :SA 136 B -SA142B
جزئیات
پاکت A4دکمه دار مــات

پاکت A4دکمه دار مــات

کد محصول :SA 136 M
جزئیات
پاکت A4 سفيد مات

پاکت A4 سفيد مات

کد محصول :SA 136 S
جزئیات
پاکت A4دکمه دار شفاف

پاکت A4دکمه دار شفاف

کد محصول :SA 136 T
جزئیات
پاکت F دکمه دار مـات

پاکت F دکمه دار مـات

کد محصول :SA 137 M
جزئیات
پاکت Fدکمه دار شفاف

پاکت Fدکمه دار شفاف

کد محصول :SA 137 T
جزئیات
پاکت A4 زبانه دار مات

پاکت A4 زبانه دار مات

کد محصول :SA 138
جزئیات
پاکت A4 دکمه دار با جاي کارت

پاکت A4 دکمه دار با جاي کارت

کد محصول :SA 139
جزئیات
پاکت F دکمه دار مات

پاکت F دکمه دار مات

کد محصول :SA 140
جزئیات
پاکت F دکمه دار  شفـاف

پاکت F دکمه دار شفـاف

کد محصول :SA 140 T
جزئیات
پاکت دو رنگ طرح جديد

پاکت دو رنگ طرح جديد

کد محصول :SA 141
جزئیات
پاکت A4 با جاي CD

پاکت A4 با جاي CD

کد محصول :SA 143
جزئیات
پاکت A4طرح دار شفاف

پاکت A4طرح دار شفاف

کد محصول :SA 144
جزئیات
پاکت سفيد دسته دار (راديولوژي و طراحي)

پاکت سفيد دسته دار (راديولوژي و طراحي)

کد محصول :SA 146
جزئیات
پاکت A4 طرح دار

پاکت A4 طرح دار

کد محصول :SA 147
جزئیات
زيپ کيپ شفاف آج برفي با جاي کارت

زيپ کيپ شفاف آج برفي با جاي کارت

کد محصول :SA 148 K
جزئیات
پاکت ملخي الوان دکمه فلزي

پاکت ملخي الوان دکمه فلزي

کد محصول :SA 312 CHK
جزئیات
پاکت دکمه فلزي (سايز A4 - A5)

پاکت دکمه فلزي (سايز A4 - A5)

کد محصول :SA 312 K - SA 312 A5
جزئیات