پوشه

پوشه دو طـرف بـاز  (پوشه L)

پوشه دو طـرف بـاز (پوشه L)

کد محصول :SA 351
جزئیات
پوشه يکرو شفاف

پوشه يکرو شفاف

کد محصول :SA 352 A - 352 F
جزئیات
پوشه گيره دار مات

پوشه گيره دار مات

کد محصول :SA 353 A
جزئیات
پوشه گيره دار الوان

پوشه گيره دار الوان

کد محصول :SA 353AD
جزئیات
پوشه گيره دار شفاف (آج سوزني-آج راگا)

پوشه گيره دار شفاف (آج سوزني-آج راگا)

کد محصول :SA 354T-045K
جزئیات
پوشه آويز فايل متاليک

پوشه آويز فايل متاليک

کد محصول :SA 355
جزئیات
پوشه گردان P.P (با جاي کارت-با جاي CD)

پوشه گردان P.P (با جاي کارت-با جاي CD)

کد محصول :SA 355 K
جزئیات
پوشه آويز با جاي CD

پوشه آويز با جاي CD

کد محصول :SA 356 CD
جزئیات
پوشه آويز فايل

پوشه آويز فايل

کد محصول :SA 356 K
جزئیات
پوشه گيره پـلاستيکي شفـاف

پوشه گيره پـلاستيکي شفـاف

کد محصول :SA 357
جزئیات
پوشه تک گيره کلنگي بـزرگ

پوشه تک گيره کلنگي بـزرگ

کد محصول :SA 358
جزئیات
پوشه تک گيره کلنگي کوچک (با دو ضخامت مختلف)

پوشه تک گيره کلنگي کوچک (با دو ضخامت مختلف)

کد محصول :SA 359 /SA X 359
جزئیات
پوشه دوگيره کلنگي بزرگ و کوچک

پوشه دوگيره کلنگي بزرگ و کوچک

کد محصول :SA 360
جزئیات
پوشه دوگيره کلنگي بزرگ و زيردستي

پوشه دوگيره کلنگي بزرگ و زيردستي

کد محصول :SA 361
جزئیات
پوشه تـک گيره فنر خـودکاري

پوشه تـک گيره فنر خـودکاري

کد محصول :SA 362
جزئیات
پوشه دو گيره  فنــر خـودکاري

پوشه دو گيره فنــر خـودکاري

کد محصول :SA 363
جزئیات
پوشه سميناري دو طرف جيبدار

پوشه سميناري دو طرف جيبدار

کد محصول :SA 364
جزئیات
پوشه گيره دار تک رنگ راگا

پوشه گيره دار تک رنگ راگا

کد محصول :SA 365
جزئیات
پوشه فنردار متاليک  (فنر بالا)

پوشه فنردار متاليک (فنر بالا)

کد محصول :SA 366
جزئیات
پوشه فنردار متاليك (فنر وسط)

پوشه فنردار متاليك (فنر وسط)

کد محصول :SA 366 V
جزئیات
پوشه انديکس دار  ( سايز FC ,A)

پوشه انديکس دار ( سايز FC ,A)

کد محصول :SA 367FCD / SA 368ACD
جزئیات
پوشه گيره دار جيب دار

پوشه گيره دار جيب دار

کد محصول :SA 369
جزئیات
پوشه بايگاني الوان

پوشه بايگاني الوان

کد محصول :SA 370
جزئیات
پوشه گيره دار الوان (با عطف 1.5 و 2.5)

پوشه گيره دار الوان (با عطف 1.5 و 2.5)

کد محصول :SA PL075
جزئیات